Nəcəfli G. C. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (2016)

Nəcəfli G. C. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. İdeya müəllifi, layihənin rəhbəri, elmi redaktor və ön sözün müəllifi: Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ; Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi. Bakı: AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun mətbəəsi, 2016, 44 s. ISBN 978-9952-8268-5-2

Pulsuz yüklə

Related posts:

Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move into the South ...
A History of Qarabagh: an annotated translation of Mirza Jamal Javanshir Qarabaghi's Tarikh-e Qaraba...
Nəcəfli G. C. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri (2007)
Mustafayeva N. Ç. Cənubi Azərbaycan xanlıqları (1995)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında (2019)
Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli (2020)
İsmayıl E., Əhmədli G. Qərbi Azərbaycan, Göyçə-erməni işğalı (2016)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Описанiе Шекинской провинцiи, составленное въ 1819 году (1866)
Kollektiv. İrəvan xanlığı (2010)
Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu. Əxbarnamə (2009)
The 1820 Russian survey of the Khanate of Shirvan (2016)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Bayramova A. İ. İrəvan xanlığı toponimləri (2016)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)