Qurbani. Əsərləri (2006)

Title:Əsərləri. 1990 nəşri əsasında təkrar nəşr
Author:Qurbani
Translator:
Editor:Tərtib edəni, ön söz və izahların müəllifi: Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” nəşriyyatı
Year:2006
Pages:232
ISBN:9952340796, 9789952340792
File:PDF, 2.76 MB
Download:Click here

Qurbani. Əsərləri. Tərtib edəni, ön söz və izahların müəllifi: Q. Kazımov. 1990 nəşri əsasında təkrar nəşr. Bakı: “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2006, 232 s. ISBN 9952340796, ISBN 9789952340792

Annotasiya: Qurbani irsini geniş təqdim edən bu kitaba görkəmli aşığın əvvəllər çap olunmuş əsərləri ilə yanaşı, müxtəlif mənbələrdən – dastan variantlarından, cünglərdən, ayrı-ayrı aşıqlardan toplanmış yeni qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri, deyişmələri, qıfılbəndləri, divaniləri daxil edilmişdir.