Arakel Davrijetsi. Book on History (1669)

Title:Գիրք պատմութեանց
Author:Առաքել Դաւրիժեցի
Translator:
Editor:
Language:Grabar (Liturgical Armenian)
Series:
Place:Յամսթէլօդամ
Publisher:Տպագրեալ ներ Տպարանում Սրբոյն Էջմիածնի և Սրբոյն Սարգսի զօրավարի Ի Հայրապետութեան Տեառն Յակօբայ Կաթուղիկոսի Սրբոյ Էջմիածնի Եւ վերակացութեամբ Տեառն Ոսկանայ Երևանցւոյ բանի սպասաւորի
Year:1669
Pages:650
ISBN:
File:PDF, 43.4 MB
Download:Click here

Առաքել Դաւրիժեցի. Գիրք պատմութեանց. Յամսթէլօդամ: Տպագրեալ ներ Տպարանում Սրբոյն Էջմիածնի և Սրբոյն Սարգսի զօրավարի Ի Հայրապետութեան Տեառն Յակօբայ Կաթուղիկոսի Սրբոյ Էջմիածնի Եւ վերակացութեամբ Տեառն Ոսկանայ Երևանցւոյ բանի սպասաւորի, 1669, 650 Էջ.

Full title: ԳԻՐՔ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ. Շարադրեալ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ԱՌԱՔԵԼՈՅ ԴԱՎՐԷ ԺԱՑԻՈՅ: Սակս դիպուածոց հայաստանեայց՝ և ևս գաւառին արարատոյ՝ և մասին գողթան գաւառի, սկսեալ ՛ի թուոյն հայոց. 1054. էն. մինչև յաւարտ պատմագրութեանս. այլև ՛ի յիշումն ածեալ մասնաւորաբար. աստի և անտի։ Տպագրեալ ներ Տպարանում Սրբոյն Էջմիածնի. և Սրբոյն Սարգսի զօրավարի։ Ի Հայրապետութեան Տեառն Յակօբայ Կաթուղիկոսի Սրբոյ Էջմիածնի։ Եւ վերակացութեամբ Տեառն Ոսկանայ Երևանցւոյ բանի սպասաւորի։ ՅԱՄՍԹԷԼՕԴԱՄՈՒՄ։ Ներ թուոջ փրկչին 1669. ին. Յունվարի: Իսկ ըստ Հայոց. 1118. ին. Սահմի. 29

Notes: Historical memoirs with a supplement by Bishop Osgan