Kitabi–Dədə Qorqud ensiklopediyası: I cild (2000)

Kitabi–Dədə Qorqud ensiklopediyası: I cild (2000)

Kitabi–Dədə Qorqud ensiklopediyası. İki cilddə. I cild. Redaksiya şurasının sədri: Anar; Drezden və Vatikan əlyazma nüsxələri və M. Erginin nəşri əsasında tərtib edib çapa hazırlayan: Samət Əlizadə. Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 2000, 622 s.
Pulsuz yüklə