Qəmərşah Cavadov. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik (2000)

Qəmərşah Cavadov. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik (2000)Cavadov Q. C. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları (tarix və müasirlik). Elmi redaktoru və ön sözün müəllifi: Vaqif Arzumanlı; AEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2000, 440 səh. [Ҹавадов Г. Ҹ. Азәрбајҹанын азсајлы халглары вә милли азлыглары (тарих вә мүасирлик). Елми редактору вə өн сөзүн мүәллифи: Вагиф Арзуманлы; АЕА Бејнәлхалг Мүнасибәтләр Институту. Бакы: “Елм” нəшријјаты, 2000, 440 сәһ.] ISBN 5-8066-1217-1
Pulsuz yüklə