Francis Woodman Cleaves. The Mongolian Documents in the Musée de Téhéran (1953)

Francis Woodman Cleaves. The Mongolian Documents in the Musée de Téhéran // Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 16, No. 1/2. Published by Harvard–Yenching Institute. — Jun. 1953, pp. 1–107.
Free Download

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab: Première partie (1969)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab et les Siyaru mulūki-l-'Aǧam du PS...
E. Denison Ross. The Early years of Shāh Isma'īl, founder of the Ṣafavī dynasty (1896)
E. Denison Ross. Review: Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān by Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi (1927)
Morris Rossabi. Khubilai Khan: his life and times (2009)
Morris Rossabi. Kubilay Han: yaşamı ve dönemi (2015)
Halil İnalcık. Adâletnâmeler (1993)
Hikmet Bayur. Nadir Şah Afşar’la I. Sultan Mahmud arasında Hindistan seferi hakkında teali olunan me...
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. II (1723)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. I (1723)
Крачковский И. Ю. Английский перевод Истории Тимура Ибн ‘Арабшаха (1941)
Bertold Spuler. Die Mongolen in Iran (1955)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 5-ші том (2018)