Bünyadov Z. M. Qırmızı terror (1993)

Bünyadov Z. M. Qırmızı terror (1993)
Title:Qırmızı terror
Author:Ziya Musa oğlu Bünyadov
Translator:
Editor:Redaktorları: Rauf Mirqədirov, Sədaqət Cabbarova; Tərtibçi: İradə Əliyeva
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərnəşr
Year:1993
Pages:332
ISBN:5­552­01191­0
File:PDF, 48 MB
Download:Click here

Bünyadov Z. M. Qırmızı terror. Redaktorları: Rauf Mirqədirov, Sədaqət Cabbarova; Tərtibçi: İradə Əliyeva. Bakı: Azərnəşr, 1993, 332 s. ISBN 5­552­01191­0 [Бүнјадов З. М. Гырмызы террор. Редакторлары: Рауф Миргәдиров, Сəдагəт Ҹаббарова; Тəртибчи: Ирадə Әлијева. Бакы: Азәрнәшр, 1993, 332 с. ISBN 5­552­01191­0]

Annotasiya: Kitabda Y. V. Çəmənzəminli, B. Çobanzadə, A. Şərifzadə, H. Zeynallı, M. Cuvarlinski, T. Şahbazi və b. yaradıcı ziyalıların saxta dəlillər əsasında məhkum olunduğu inandırıcı sürətdə açılıb göstərilir.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)