Əbubəkr Tehrani. Kitabi-Diyarbəkriyyə (1998)

Title:Kitabi-Diyarbəkriyyə
Author:Əbubəkr Tehrani
Translator:Fars dilindən tərcümə edən, ön söz və şərhlərin müəllifi Rahilə Muxtar qızı Şükürova
Editor:Oqtay Əbdülkərim oğlu Əfəndiyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1998
Pages:336
ISBN:5806609359
File:PDF, 58.5 MB
Download:Click here

Əbubəkr Tehrani. Kitabi-Diyarbəkriyyə. Fars dilindən tərcümə edən, ön söz və şərhlərin müəllifi R. Şükürova; Redaktor: O. Əfəndiyev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1998, 336 s. ISBN 5806609359

Əбубəкр Теhрани. Китаби-Диjарбəкриjjə. Фарс дилиндəн тəрчүмə едəн, өн сөз вə шəрhлəрин мүəллифи: Р. Шүкүрова; Редактор: О. Əфəндиjев; Азәрбајҹан Республикасы Элмләр Академиясы, Археолоҝия и Етнография Институту. Бакы: “Элм” нәшрийяты, 1998, 336 с. ISBN 5806609359