Əsədli L. A. “Albaniya tarixi” və erməni redaktorunun barmağı: Tarixi–filoloji araşdırma (2012)

Əsədli L. A. "Albaniya tarixi" və erməni redaktorunun barmağı: Tarixi–filoloji araşdırma (2012)
Title:“Albaniya tarixi” və erməni redaktorunun barmağı (Tarixi–filoloji araşdırma)
Author:Lazım Ağabala oğlu Əsədli
Translator:
Editor:
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Qanun Nəşriyyatı
Year:2012
Pages:192
ISBN:
File:PDF, 17.7 MB
Download:Click here

Əsədli L. A. “Albaniya tarixi” və erməni redaktorunun barmağı (Tarixi–filoloji araşdırma). Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2012, 192 s.

Annotasiya: Qafqaz Albaniyası tarixinin ən möhtəşəm abidəsi olan “Albaniya Tarixi” əsəri dövrümüzə erməni dilində, həm də erməni redaktəsinə məruz qalmış şəkildə çatmışdır. Bundan çıxış edən bir çox erməni və dünya tədqiqatçıları, kitabın müəllifini erməni, Albaniya tarixini erməni tarixinin tərkib hissəsi kimi təqdim edirlər. Müəllif öz araşdırmalarında bu iddalara əsas verən bütün məqamların, erməni redaktorunun kitaba etdiyi dəyişikliklərdən, əlavələrdən qaynaqlandığını və bu dəyişikliklərin necə həyata keçirildiyini əsaslandırmağa çalışmışdır.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)