Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi (2006)

Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi (2006)
Title:Albaniya tarixi; Alban salnaməsi
Author:Moisey Kalankatuklu; Mxitar Qoş
Translator:Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhərin müəllifi: Z. M. Bünyadov
Editor:Redaktor: M. Ə. İsmayılov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avrasiya press”
Year:2006
Pages:296
ISBN:9789952421521
File:PDF, 24.8 MB
Download:Click here

Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi. Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhərin müəllifi: Z. M. Bünyadov; Redaktor: M. Ə. İsmayılov. Bakı: “Avrasiya press”, 2006, 296 s. ISBN 9789952421521

Annotasiya: Kitabda ulularımızın yaratdığı dövlətlərdən biri – Albaniya çarlığının siyasi, sosial-iqtisadi, eləcə də ictimai quruluşu tarixinin məsələləri V əsrdən başlayaraq, VIII əsrə qədər, yəni Albaniya çarlığının süqutuna qədərki dövrü öz əksini tapmışdır.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)