Nuriyev A. B. Qafqaz Albaniyasının şüşə məmulatı və istehsalı tarixi (1981)

Nuriyev A. B. Qafqaz Albaniyasının şüşə məmulatı və istehsal tarixi (1981)
Title:Qafqaz Albaniyasının şüşə məmulatı və istehsalı tarixi
Author:Aləm Bayram oğlu Nuriyev
Translator:
Editor:Cabbar Əsədulla oğlu Xəlilov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu.
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm” nəşriyyatı
Year:1981
Pages:150
ISBN:
File:PDF, 25.7 MB
Download:Click here

Nuriyev A. B. Qafqaz Albaniyasının şüşə məmulatı və istehsalı tarixi. Redaktoru: C. Ə. Xəlilov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 1981, 150 s.

Нуриев А. Б. Гафгаз Албаниясынын шүшә мә’мулаты вә истеhсалы тарихи. Редактору: Ҹ. Ə. Хəлилов; Азәрбајҹан ССР Элмләр Академиясы, Тарих Институту. Бакы: “Элм” нәшрийяты, 1981, 150 с.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Die Reisetagebücher Engelbert Kaempfers (1968)
Ишханян Б. Народности Кавказа (1916)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Aran Atabəyləri (2017)
Əkbər N. Nəcəf. Azərbaycan Səlcuqları Yaqutilər, 1043-1103 (2020)
Əkbər N. Nəcəf. Şəmsəddin Eldəniz (2021)
Murtaza Nizamettin Tebrizli. Bugünkü Azerbaycan davası: esas ve sebepleri. 1. cilt (1946)
Adnan Budak. Mustafa Nazif Efendi'nin İran elçiliği (1746-1747). Yüksek lisans tezi (1999)
Ayhan Ürkündağ. Ahmet Dürri Efendi'nin İran Sefaretnamesi. Yüksek lisans tezi (2006)
Sedat Koç. Büyük Selçuklu-Türkiye Selçuklu ilişkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Şamıyeva H. R. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar, VIII-IX əsrlər (2019)
Matrakçı Nasuh. Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Târîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı tarihi 699-968/1299-15...
Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)