Ömer Hayyam. Dörtlükler (1961)

Ömer Hayyam. Dörtlükler (1961)
Title:Dörtlükler
Author:Ömer Hayyam
Translator:Türkçeye çeviren: Sabahattin Eyuboğlu
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Çan yayınları
Year:1961
Pages:96
ISBN:
File:PDF, 12.3 MB
Download:Click here
Ömer Hayyam. Dörtlükler. Türkçeye çeviren: Sabahattin Eyuboğlu. İstanbul: Çan yayınları, 1961, 96 s.

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)
Arif Tekin. Kur'an'ın Tarihçesi ve Yazım Serüveni (2019)
Arif Tekin. Bilinmeyen Yönleriyle Kur'an (Kur'an'ın Kökeni – 2) (2013)
Arif Tekin. Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed'in Ölümü (2011)
ديوان ابن سناء الملك ( ١٣٨٧–١٣٨٨)