Castin Marozzi. Dünya fatehi Teymur (2012)

Castin Marozzi. Dünya fatehi Teymur. Rus dilindən tərcümə: Zakir Abbas; Redaktor: Mehman Məmmədov. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2012, 488 səh. ISBN 978-9952-26-313-8
Pulsuz yüklə

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Jean-Paul Roux. Babur: Büyük Moğolların tarihi (2008)
Morris Rossabi. Khubilai Khan: his life and times (2009)
Morris Rossabi. Kubilay Han: yaşamı ve dönemi (2015)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. II (1723)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. I (1723)
Ahmedis Arabsiadæ Vitæ & rerum gestarum Timuri (1636)
Ahmed Ibn Arabshah. Tamerlane, or, Timur, the great amir (1936)
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. II китоб (1992)
Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур. I китоб (1992)
Bertold Spuler. Die Mongolen in Iran (1955)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 5-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 4-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 3-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 2-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 1-ші том (2018)
George Vernadsky. The Mongols and Russia (1959)
George Vernadsky. Moğollar ve Ruslar (2007)
Əli Əbdi bəy Şirazi: ... türk Hülakü xanın hökmü ilə ...
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
«Хэй да ши люэ»: источник по истории монголов XIII в. (2016)
Рыкин П. О. Этническая идентичность средневековых монголов как политический конструкт (2014)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)