Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat–it–türk. I cild (2006)

Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat–it–türk. Dörd cilddə. I cild. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan: R. Əskər; Elmi redaktor: T. Hacıyev. Bakı: “Ozan” nəşriyyatı, 2006, 512 s. ISBN 9952-426-00-x

Pulsuz yüklə