Saadettin Gömeç. Divanü Lugat–it–Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler (2002)

Saadettin Gömeç. Divanü Lugat–it–Türk’de Akrabalık Bildiren Terimler // Tarih Araştırmaları Dergisi (ISSN: 1015–1826). Cilt: 20, Sayı: 32/6. Yayıncı: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi. — 2002, s. 133–142.
➤Bedava indir

Related posts:

Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab: Première partie (1969)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab et les Siyaru mulūki-l-'Aǧam du PS...
E. Denison Ross. The Early years of Shāh Isma'īl, founder of the Ṣafavī dynasty (1896)
E. Denison Ross. Review: Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān by Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi (1927)
Halil İnalcık. Adâletnâmeler (1993)
Hikmet Bayur. Nadir Şah Afşar’la I. Sultan Mahmud arasında Hindistan seferi hakkında teali olunan me...
Крачковский И. Ю. Английский перевод Истории Тимура Ибн ‘Арабшаха (1941)
Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti't-Türk (2014)
F. Asli Ergul. The Ottoman Identity: Turkish, Muslim or Rum? (2012)
Emrah Safa Gürkan. Batı Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Gaza Meselesi (2012)
Daniel Müller. The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920–91 (2000)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
AMEA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, 2016, №3 (2016)
Jost Gippert, Wolfgang Schulze. Some Remarks on the Caucasian Albanian Palimpsests (2007)
Lina Malekian. The Mass Repatriation of the Armenians from Iran in 1946-1947 (2007)
Рыкин П. О. Этническая идентичность средневековых монголов как политический конструкт (2014)