Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası (1995)

Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası (1995)
Title:Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası
Author:İsrafil Məmmədov, İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov, Sabir Cəlal oğlu Əsədov, Hidayət Orucov, Süleyman Məmmədov, Vəli Həbiboğlu, Səfiyar Musayev, İsmayıl Vəliyev, Hümbət Süleymanlı, Səfalı Nəzərli, Məhəmməd Kərimov, Nurəddin İbrahimov, Gülməmməd Məmmədzadə
Translator:
Editor:Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov, Qiyasəddin Əsgər oğlu Qeybullayev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Gənclik” nəşriyyatı
Year:1995
Pages:464
ISBN:5802008520
File:PDF, 50.3 MB
Download:Click here
Kollektiv. Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası. Elmi redaktorları: B. Ə. Budaqov, Q. Ə. Qeybullayev. Bakı: “Gənclik” nəşriyyatı, 1995, 464 s. ISBN 5802008520

Related posts:

Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Güntay Gəncalp Bayındır. Nadir Şah Avşar (2019)
Sultaniyeli Johannes. Timur’un sarayında: Fransa’ya gönderdiği elçinin kaleminden Emîr Timur’un haya...
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2013)
Lourens Lokkart. Nadir şah: ilkin mənbələr əsasında tənqidi tədqiqat (2018)
Christopher Gratien. The Mountains are Ours: Ecology and Settlement in Late Ottoman and Early Republ...
Zeyneb Ertuğrul. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Kitaplığı 1296 numaralı Kitâb-ı Gencîne-i F...
Zeynep Türk Sarıışık. II. Osman dönemine ait bir kaynak: Zafernâme. Yüksek lisans tezi (1998)
Çağlar Saygan. Kemâlpâşâzâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin VI. defterinin transkripsiyonu. ...
Hakan Yılmaz. İbn Kemâl (Kemâl Paşa-zâde): Tārīḫ-i İbn Kemāl, VI. Defter (inceleme-transkripsiyon-tı...
Abdullah Satun. Kemal Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, III. Defter (değerlendirme-metin). Yüksek lisa...
Cenk Şen. Stalin döneminde Türk-Sovyet ilişkileri (1923-1953). Yüksek lisans tezi (2006)
Ulviyye Aliyeva. Azerbaycan ve Atatürk. Yüksek lisans tezi (2015)
Mahir Aslan. Atatürk ve Azerbaycan politikası. Yüksek lisans tezi (2008)
Mehman Ağayev. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri (2008)
Hüseyin Adıgüzel. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız (2004)
Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)
Dimitır Vandov. Atatürk döneminde Sovyet-Türk ilişkileri (1982)
Stefanos Yerasimos. Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet ilişkileri, 1917-1923 (2000)
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Orhan Sakin. Yeniçeri ocağı: tarihi ve yasaları (2011)
Orhan Sakin. Osmanlı'da etnik yapı ve 1914 nüfusu (2008)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 3-ий: перевод (2021)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 2-ой: факсимильное воспроизвед...
Mehmet Bora Perinçek. Sovyet arşiv belgelerinin ışığında Türk-Sovyet askeri ilişkileri: Doğu cephesi...
Ahmet Refik. Baltacı ve Büyük Petro (2012)
Benedict Humphrey Sumner. Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu (1993)
Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск 1-ый: транслитерация (2020)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Leonard Ramsden Hartill. Men are like that (1928)