Selahi Diker. Türk Dili’nin Beş Bin Yılı (2000)

Selahi Diker. Türk Dili'nin Beş Bin Yılı (2000)
Title:Türk Dili’nin Beş Bin Yılı. Eski Kayıp Dillerin Çözümü: Etrüskçe, İskitçe, Frigce, Likya diIi, Etice, Hurrice, Urartuca, Sumerce, Akamen EIamcası ve Aramcası, Partça, vb.
Author:Selahi Diker
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İzmir
Publisher:Töre Yayın Grubu Yayınevi
Year:2000
Pages:X, 538 [24]
ISBN:9759603721
File:PDF, 61.5 MB
Download:Click here
Selahi Diker. Türk Dili’nin Beş Bin Yılı. Eski Kayıp Dillerin Çözümü: Etrüskçe, İskitçe, Frigce, Likya diIi, Etice, Hurrice, Urartuca, Sumerce, Akamen EIamcası ve Aramcası, Partça, vb. İzmir: Töre Yayın Grubu Yayınevi, 2000, X+538 [24] s. ISBN 9759603721

Related posts:

Funda Yüksel. Mihaloğlu Ali Bey Gazavat-Namesi'ndeki (1-863. beyitler) kıssa ve telmihler üzerine bi...
Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
Samet Cantürk. Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri. Yüksek lisans tezi (2013)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Bayramov A. Ə. "Dədə-Qorqud" kitabında adlar və Qafqaz arealında onların toponimləşməsi. Dissertasiy...
Zehra Üçpınar. Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920). Yüksek lisans t...
Djeyhoun bey Hadjibeyli. Le dialecte et le folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase) (1933)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Celal İkbal Selek. İbn Fadlan ve El-Gırnati Seyahatnamelerinde Türklük ile ilgili kavramlar. Yüksek ...
Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu'l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Geoffrey Lewis. The Turkish language reform: a catastrophic success (1999)
Geoffrey Lewis. Trajik başarı: Türk dil reformu (2007)
Süleymenov O. O. Sözün kodu: "1001 söz" universal etimologiya lüğətinə giriş (2016)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Məmmədli M. Ə. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (2003)
Qurbanova F. A. Azərbaycan şəxs adları: izahlı lüğət (2019)
Paşayev A. M. Azərbaycan antroponimikası (2015)
Paşayev A. M. Xəmsədə işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti (2013)
Paşayev A. M. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü (2014)
Xəlilbəyli H. Ə. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri, 192...
Mustafayeva F. K. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti (1995)
Farsca-azərbaycanca lüğət: təxminən 35000 söz və söz birləşməsi (2007)