Şeyx Səfi təzkirəsi: “Səfvətüs–səfa”nın XVI əsr türk tərcüməsi (2006)

Şeyx Səfi təzkirəsi: “Səfvətüs–səfa”nın XVI əsr türk tərcüməsi (2006)
Title:Şeyx Səfi təzkirəsi (“Səfvətüs–səfa”nın XVI əsr türk tərcüməsi)
Author:
Translator:
Editor:Nəşrə hazırlayan: M. Z. Nağısoylu, S. Cabbarlı, R. Şeyxzamanlı; Kitabın redaktoru, izahların və lüğətin müəllifi: M. Z. Nağısoylu; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” nəşriyyatı
Year:2006
Pages:932
ISBN:
File:PDF, 4.71 MB
Download:Click here
Şeyx Səfi təzkirəsi (“Səfvətüs–səfa”nın XVI əsr türk tərcüməsi). Nəşrə hazırlayan: M. Z. Nağısoylu, S. Cabbarlı, R. Şeyxzamanlı; Kitabın redaktoru, izahların və lüğətin müəllifi: M. Z. Nağısoylu; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əİ. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2006, 932 s.
 
Annotasiya: “Şeyx Sәfi tәzkirәsi” klassik Azәrbaycan tәrcümә әdәbiyyatının vә әdәbi dil tarixinin әn dәyәrli abidәlәrindәn biridir. Tәrcümәnin orijinalı XIV әsr müәllifi İbn Bәzzaz Әrdәbilinin fars dilindә yazdığı “Sәfvәtüs­–sәfa” kitabıdır. Mәhәmmәd bin Hüseyn Katib Nişati 949/1543­–cü ildә “Sәfvәtüs­–sәfa”nı türkcәyә çevirәrәk tәrcümә mәtnini şәrti olaraq “Şeyx Sәfi tәzkirәsi” adlandırmışdır. Kitabda XIII–­XIV әsrlәr Azәrbaycanında ictimai–­siyasi hәyatın ümumi mәnzәrәsi işıqlandırılmış, dövrün sufi baxışları öz әksini tapmışdır.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Ünal Türkeş. Kurtuluş Savaşında Muğla (1973)
Gürsoy Şahin. Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler: Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (2008)
Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Murat Çulcu. İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e (2011)
Mehmet Önder. Atatürk’ün Almanya ve Avusturya gezileri (1993)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
John Breuilly. The formation of the first German nation-state, 1800-1871 (1996)
John Breuilly. Avusturya, Prusya ve Almanya'nın oluşumu, 1806-1871 (2019)
John Breuilly. Austria, Prussia and the Making of Germany, 1806-1871 (2014)
Ahmet Cihan. Osmanlı'da eğitim (2007)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 3. cilt (1976)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 2. cilt (1975)
Stefanos Yerasimos. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. 1. cilt (1974)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Исаак Ньютон. Исправленная хронология древних царств (2007)
Isaac Newton. The chronology of ancient kingdoms amended (1728)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Mustafa Bakan. İşgalden kurtarılan Batum'da Osmanlı yönetiminin kurulması (14 Nisan 1918-30 Ekim 191...
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)