Əhmədli N. S. Haqq–nahaqq seçilər Haqq divanında (2017)

Əhmədli N. S. Haqq–nahaqq seçilər Haqq divanında. Elmi redaktoru: N. Q. Cəfərov. Bakı: “NURLAR” Nəşriyyat–Poliqrafiya Mərkəzi, 2017, 288 səh. ISBN 978-9952-507-20-1

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.49 Mb


▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

    Kitabda XIX əsrdə yaşamış Azərbaycanın görkəmli söz ustadları Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Ağ Aşıq, Aşıq Söyün Şəmkirli, Şair Məmmədhüseyn, Göyçəli Aşıq Musa və başqalarının doğum tarixləri yeni arxiv sənədlərinin əsasında müəyyənləşdirilmiş və folklorşünaslığımızdakı boşluqların aradan qaldırılması yolunda tarixi addım sayılacaq dəqiqləşdirmələr aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, yuxarıda adları çəkilən sənətkarların yaşları xeyli şişirdilmişdir. 
    Müəllif XIX əsrdə yaşamış və adları indiyə qədər elmi ictimaiyyətə məlum olmayan Aşıq Qara, Şair Mustafa və Aşıq Rüstəm kimi sənətkarları üzə çıxarmışdır.

Related posts:

Firuz Kazemzadeh. Russia and Britain in Persia: imperial ambitions in Qajar Iran (2013)
Firuz Kazemzadeh. The struggle for Transcaucasia, 1917-1921 (1951)
Eda Geyik. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde hanedan üyelerinin katli. Yüksek lisans tezi (2021...
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Məhəmməd Şərif Əfəndizadə. Azərbaycan və inqilabı (2013)
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Abdulhamit Avşar. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri (2007)
Şeref Han. Şerefname. [2. cilt]: Osmanlı-İran tarihi (1971)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...