Əliyarlı S. S. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə (2012)

Əliyarlı S. S. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Redaktor: E. B. Muradəliyeva. Bakı: Mütərcim, 2012, 560 s. ISBN 978-9952-28 097-5

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 12.8 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex 

    Kitaba daxil edilmiş mətnlər, müəllifin müxtəlif illərdə və bəzən ilk öncə xarici ölkələrdə, yəni müxtəlif dillərdə çap olunmuş əsərlərinin (yalnız bir qisminin!) toplusundan ibarətdir. Məlum texniki və bəzi başqa səbəbələrdən hətta gənc magistr və doktorantlar da bu əsərlərin mətnini əldə edə bilmirdilər. 
    Ümumi dəyərləndirmə baxımından isə kitaba almmış olan yazılar tarixi bəlgələr və epik mətnlər üzərində müəllifin illər boyu axtarışlarının nəticələridir. Azərbaycan tarixinin öz mili konsepsiyasının yaradılması bütün bu yazıların baş qayəsi olmuşdur. 
    Kitab mili kimliyimizin, mənəviyyat dünyamızın tarixi köklərini dərininə öyrənmək istəyən tarixçilər, ədəbiyyatşünaslar və ziyalılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Leonard Ramsden Hartill. Bir Ermeninin anılarında Azerbaycan olayları, 1918-1922 (1990)
Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)