Dərələyəz mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər (2017)

Dərələyəz mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər (2017)
Title:Dərələyəz mahalının kameral təsviri (1831-ci və 1842-ci illər)
Author:
Translator:Tərcümə edən, çapa hazırlayan və ön sözün müəllifi: N. S. Əhmədli
Editor:Elmi redaktoru: Z. Ə. Şahverdiyev
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Elm və təhsil” nəşriyyatı
Year:2017
Pages:300
ISBN:97899528176
File:PDF, 1.54 MB
Download:Click here

Dərələyəz mahalının kameral təsviri (1831-ci və 1842-ci illər). Tərcümə edən, çapa hazırlayan və ön sözün müəllifi: N. S. Əhmədli; Elmi redaktoru: Z. Ə. Şahverdiyev. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017, 300 s. ISBN 97899528176

Annotasiya: Kitaba daxil edilən Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalında 1831–ci və 1842–ci illərdə çar məmurları Zolotnitski və Zaporojski tərəfindən tərtib olunmuş kameral təsvirlərdə əhalinin adbaad siyahısı, yaşı, milli tərkibi, sayı ilə yanaşı, mahalın təbii ehtiyatları, heyvanat aləmi, bitki örtüyü, çayları, dağları, iqlimi, yolları, əhalinin məşğuliyyəti və s. ətraflı şəkildə təsvir olunmuşdur.

Related posts:

Qəffarzadə Ş. M. Müasir Güney Azərbaycanda ailə münasibətləri (Urmiya şəhərinin materialları əsasınd...
Aziz Bin Ardashir Astarabadi. Bazm va razm (1928)
Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî. Bezm u rezm (1990)
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome second (1717...
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. Tome premier (171...
Joseph de Tournefort. Tournefort seyahatnamesi (2013)
Ahmet Ender Gökdemir. Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti (1998)
Nihat Çetinkaya. Kızılbaş Türkler (2003)
ʻAbbāsqulī Āqā Bākīkhānūf. Ġu̇lu̇stani-Irăm (1970)
Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам (1991)
Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)