Robert W. Thomson. The Historical Compilation of Vardan Arewelcʿi (1989)

Robert W. Thomson. The Historical Compilation of Vardan Arewelcʿi (1989) pdf

Robert W. Thomson. The Historical Compilation of Vardan Arewelcʿi // Dumbarton Oaks Papers. Vol. 43. Published by Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University. — 1989, pp. 125–226.

File format: PDF
File size: 19.1 Mb


➤Free Download: yandex

Related posts:

Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Suleymenov O. O. Kuman nəğməsi (2011)
Məmmədov A. B. Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar (2015)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab: Première partie (1969)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab et les Siyaru mulūki-l-'Aǧam du PS...
E. Denison Ross. The Early years of Shāh Isma'īl, founder of the Ṣafavī dynasty (1896)
E. Denison Ross. Review: Āzarī or the Old Language of Āzarbāījān by Agha Sayyid Aḥmad Kasrawi (1927)
Акопян А. А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках (1987)
Halil İnalcık. Adâletnâmeler (1993)
Hikmet Bayur. Nadir Şah Afşar’la I. Sultan Mahmud arasında Hindistan seferi hakkında teali olunan me...
Крачковский И. Ю. Английский перевод Истории Тимура Ибн ‘Арабшаха (1941)
Bertold Spuler. Die Mongolen in Iran (1955)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 5-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 4-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 3-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 2-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 1-ші том (2018)
Əli Əbdi bəy Şirazi: ... türk Hülakü xanın hökmü ilə ...
F. Asli Ergul. The Ottoman Identity: Turkish, Muslim or Rum? (2012)
Emrah Safa Gürkan. Batı Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Gaza Meselesi (2012)