Əliyev İ., Məmmədzadə K. Qarabağın alban abidələri (1997)

Əliyev İ., Məmmədzadə K. Qarabağın alban abidələri. Redaktorları: T. Babayev, E. Hüseynova; İxtisas redaktoru: Q. Ə. Xəlilov. Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə Cəmiyyəti. Bakı: Azərnəşr, 1997, 32 səh. ISBN 5-552-01651-3

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.35 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex 

    Kitab Azərbaycanın Qarabağ diyarındakı Qafqaz Albaniyasının monumental memarlıq abidələrinə həsr olunur. Burda Qarabağın qısa tarixi oçerki verilir, beş tikinti kompleksi xarakterizə olunur, onların memarlıq–planlaşdırma kompozisiyası araşdırılmışdır.
    Kitabın mətni tanınmış foto ustası H. Hüseynzadənin rəngli və ağ–qara illüstrasiya materialları və Moskva rəssamı S. Qruzdyovun bədii rəsmləri ilə müşayiət olunur.
    Kitab tarixçilər, memarlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Related posts:

Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Suleymenov O. O. Kuman nəğməsi (2011)
Məmmədov A. B. Azərbaycanın qarqar uruqları və amazonlar (2015)
Məmmədova F. C. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası (1993)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Акопян А. А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках (1987)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Jost Gippert, Wolfgang Schulze. Some Remarks on the Caucasian Albanian Palimpsests (2007)
Մովսէս Կաղանկատուացի. Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի (2019)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Abbasov Y. B. Azərbaycan, rus, ingiliscə danışıq kitabçası (2002)
Qacar Ç. O. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük (1991)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)