V. Minorsky. The Khazars and the Turks in the Ākām al–Marjān (1937)

V. Minorsky. The Khazars and the Turks in the Ākām al–Marjān (1937) pdf

V. Minorsky. The Khazars and the Turks in the Ākām al–Marjān // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. Vol. 9, No. 1. Published by Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African Studies. — 1937, pp. 141–150.

File format: PDF
File size: 0.85 Mb

➤Free Download: yandex

Kitāb ākām almarjān fī aḥkām al–jānn (ar. كتاب آكام المرجان في أحكام الجان) — the book of Badr al–Dīn Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al–Shiblī al–Ḥanafī (1312–1367; ar. بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي) as a source on the history of the Khazars.

A few words about the composition and its author (in Turkish):
    Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Abdillâh eş–Şiblî ed–Dımaşkī et–Trablusî (ö. 769/1367), kısaca Bedreddin Şiblî (ar. بدر الدين الشبلي) — Hanefî fakihi. 712 (1312) yılında babasının kayyim olarak görev yaptığı Dımaşk’a bağlı Şibliye kasabasında doğdu. İlk tahsilini burada yaptı. 730’dan (1330) sonra Kahire’ye giderek Ebû Hayyân el–Endelüsî, Zehebî, Cemâleddin el–Mizzî, İbn Fazlullah el–Ömerî gibi âlimlerin ders halkasında bulundu, 737’de (1336) Kudüs’e geçip Mescid–i Aksâ’nın başimamı Ebû Saîd Halîl b. Keykeldî el–Alâî’nin öğrencisi oldu. Şam bölgesinin tanınmış âlimleri arasında yer alan Şiblî, 755’te (1354) Trablusşam kadılığına getirildi ve 769 Safer ayında (Ekim 1367) vefatına kadar bu görevde kaldı. Şiblî’nin otuza yakın eserinin bulunduğu tahmin edilmektedir.
    Âkâmü’l-mercân fî aĥkâmi’l
cân — Cinler hakkındaki haberleri ve hükümleri konu edinen eser olup, bir mukaddime, 140 bölüm (bab) ve bir hâtimeden meydana gelmiştir.