V. Minorsky. The Khazars and the Turks in the Ākām al–Marjān (1937)

V. Minorsky. The Khazars and the Turks in the Ākām al–Marjān (1937) pdf

V. Minorsky. The Khazars and the Turks in the Ākām al–Marjān // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. Vol. 9, No. 1. Published by Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African Studies. — 1937, pp. 141–150.

File format: PDF
File size: 0.85 Mb

➤Free Download: yandex

Kitāb ākām almarjān fī aḥkām al–jānn (ar. كتاب آكام المرجان في أحكام الجان) — the book of Badr al–Dīn Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al–Shiblī al–Ḥanafī (1312–1367; ar. بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي) as a source on the history of the Khazars.

A few words about the composition and its author (in Turkish):
    Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Abdillâh eş–Şiblî ed–Dımaşkī et–Trablusî (ö. 769/1367), kısaca Bedreddin Şiblî (ar. بدر الدين الشبلي) — Hanefî fakihi. 712 (1312) yılında babasının kayyim olarak görev yaptığı Dımaşk’a bağlı Şibliye kasabasında doğdu. İlk tahsilini burada yaptı. 730’dan (1330) sonra Kahire’ye giderek Ebû Hayyân el–Endelüsî, Zehebî, Cemâleddin el–Mizzî, İbn Fazlullah el–Ömerî gibi âlimlerin ders halkasında bulundu, 737’de (1336) Kudüs’e geçip Mescid–i Aksâ’nın başimamı Ebû Saîd Halîl b. Keykeldî el–Alâî’nin öğrencisi oldu. Şam bölgesinin tanınmış âlimleri arasında yer alan Şiblî, 755’te (1354) Trablusşam kadılığına getirildi ve 769 Safer ayında (Ekim 1367) vefatına kadar bu görevde kaldı. Şiblî’nin otuza yakın eserinin bulunduğu tahmin edilmektedir.
    Âkâmü’l-mercân fî aĥkâmi’l
cân — Cinler hakkındaki haberleri ve hükümleri konu edinen eser olup, bir mukaddime, 140 bölüm (bab) ve bir hâtimeden meydana gelmiştir.

Related posts:

Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Hacı Mustafa Eravcı. Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas seferine...
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Namiq Musalı. Safevî hanedanının kökeni (2018)
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)