Ali Ahmetbeyoğlu. Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları (1995)

Ali Ahmetbeyoğlu. Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)'a Göre Avrupa Hunları (1995) pdf

Ali Ahmetbeyoğlu. Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları. TDAV Yayınları No: 136. İstanbul: Türk Dünyası Araștırmaları Vakfı, 1995, 84 s. ISBN 975-498-096-9

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 3.03 Mb


➤Bedava indir: yandex

Kısa inceleme:
    Grek Seyyâhı Priskos’un gezilerinde gözlemlediği V. Asra göre Avrupa Hunları, C. Müller’in binbir zorlukla ve titiz bir çalışmasıyla ortaya koyulan bu eser (411–472 yılları arasındaki hadiselerden bahsediyor), Lâtince ve Grekçe olarak neşredilmiştir. Eserin Lâtince neşredilen kısmının, hiçbir ekleme ve yorum yapılmadan okuyucuya sunulmasını hedeflemiş Ali Ahmetbeyoğlu onu Türkçe’ye aktarmıştır
    Kitabın giriş bölümünde, Avrupa Hunları’nın başlangıçtan sonuna kadar siyâsî tarihlerinin bir özeti sunulmuş, Priskos’un hayatı ve eser hakkında bilgiler verildikten sonra kitap metninin tam tercümesi verilmiş; Hadiseler tarih sırasına koyularak, fragmentler halinde sıralanmış; Sonuç kısmında ise, eser, Türk Tarihi için arzettiği ehemmiyet ve kıymet bakımından değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. 
    İlave etmek gerekir ki, şu Türkçe baskıda Priskos’un eserinin elyazma nüshalarıyla ilgili bilgi bulunmuyor, yani kaynak olarak kullanılmış Latince baskı için temel alınmış metin listeleri hangi tarihli elyazmalardan alınmıştır ve elyamzalarla ilgili okuyucu düşüncesinde oluşabilecek diğer sorular yanıtlanmamıştır.

Related posts:

Edward Tryjarski. Türkler ve ölüm (2012)
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)
Əli Şamil. Tanıdığım insanlar. I kitab (2000)
Muhlisahon Rustamova. Karahanlı devri mimarisi ve bezemeleri. Doktora tezi (2019)
Serpil Kanal. Eski Türklerde şehircilik: Karahanlı Devleti örneği. Yüksek lisans tezi (2013)
Özgür Şahin. Siyasetnamelere göre Karahanlılar ve Gazneliler devletlerinde hukuk anlayışının temelle...
Nazan Aydoğdu. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin teşkilat yapısının karşılaştırması. Yüksek lisans ...
Süleyman Koç. Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda ve Gazneliler'de istihbarat. Yüksek lisans tezi (201...
Chen Hao. A History of the Second Türk Empire, ca. 682–745 AD (2021)
René Giraud. Gök Türk İmparatorluğu: İlteriş, Kapgan ve Bilge'nin hükümdarlıkları, 680-734 (1999)
Əkbər N. Nəcəf. Hun minilliyi: b.e.ə. IV-b.e.VI əsrlərdə türk dünyası (2015)
Əkbər N. Nəcəf. Ögedey (2022)
Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху (1984)
Кляшторный С. Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма (2003)
Wèi Shōu. Wèi Shū. Bā cè (1974)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-550) siyasi ve kültürel tarihi hakkında Çin Halk Cumhuriyeti'...
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaç Devleti (386-534). Doktora tezi (2018)
Tuğba Gökçe Balcı. Tabgaçlar: bozkırdan Çin tahtına (2021)
Wolfram Eberhard. Das Toba-Reich Nordchinas: eine soziologische Untersuchung (1949)
Pulat Otkan. Tabgaçlar: toplum ve ekonomi (2020)
Halil İbrahim Şahin - Sultanım izle, dinle
Murat Çakır - Yar Gelir izle, dinle
Hannan Mutlu - Ağlarsın Kalbim izle, dinle
Mahmut Uludağ - Beddua izle, dinle
Asya Akın - Yazık izle, dinle
Arif Emsen - Mahkum izle, dinle
Damla Yılmaz - Dut Ağacı Dut Verir izle, dinle
GÜRAY YALÇIN - DÜĞÜN izle, dinle