Ali Kafkasyalı. İran Türkleri âşık muhitleri (2006)

Ali Kafkasyalı. İran Türkleri âşık muhitleri (2006)
Title:İran Türkleri âşık muhitleri. 1. baskı
Author:Ali Kafkasyalı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Erzurum
Publisher:Eser Ofset
Year:2006
Pages:313
ISBN:9757698148
File:PDF, 69 MB
Download:Click here

Ali Kafkasyalı. İran Türkleri âşık muhitleri. 1. baskı. Erzurum: Eser Ofset, 2006, 313 s. ISBN 9757698148

Related posts:

Hacı İsmayıl bəy Qutqaşınlı. Əsərləri (2005)
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Oğuz Memmedli. Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Said Ethem. The Turks of Borçalı in Georgia: Ethnic identity in borderland. Thesis (2010)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tez...
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Cəfərli Y. Vəliağa muğanlıları və ya tərəkəmə dünyası (2016)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Mustafa Tanrıverdi. Karapapakların Anadolu'ya göçü (1877-1914). Yüksek lisans tezi (2009)
Hacıyev V. Ə. Bolnis-Kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə (2019)
Nəsibli N. L. Borçalıda azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (2011)
Alev Çırpıcı. Pazırık kurganlarından çıkan yapıtların araştırılması, çağdaş bir görüşle günümüz sana...
Şərifov A. K. Azərbaycanda türk teatrı tarixi materialları (1930)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Rafael Blaga. Iran halkları el kitabı (1997)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)