İmanov K. S. Erməni yadelli nağılları (2013)

İmanov K. S. Erməni yadelli nağılları (2013)
Title:Erməni yadelli nağılları
Author:Kamran Sultan oğlu İmanov
Translator:Rus dilindən tərcümə edənlər: N. İsayev, A. Qurbanov, B. Rəsulzadə
Editor:Elmi redaktor: İ. İ. Abbaslı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Qafqaz Universiteti Yayınları
Year:2013
Pages:330
ISBN:
File:PDF, 3.58 MB
Download:Click here
İmanov K. S. Erməni yadelli nağılları. Rus dilindən tərcümə edənlər: N. İsayev, A. Qurbanov, B. Rəsulzadə; Elmi redaktor: İ. İ. Abbaslı. Bakı: Qafqaz Universiteti Yayınları, 2013, 330 s.

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Пиотровский Б. Б. Кармир-Блур, I: Результаты раскопок 1939-1949 гг. (1950)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Григорианская церковь как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (2018)
Асадов С. Дж. Миф o «Великой Армении» (1999)
Асадов С. Философия реваншизма или армянская кровожадность (2001)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Lope de Veqa. Seçilmiş əsərləri (2007)