Lori vilayətinin icmal dəftəri (2004)

Lori vilayətinin icmal dəftəri (2004)
Title:Lori vilayətinin icmal dəftəri
Author:
Translator:Ön söz, mətnin tərtibi, tərcümə və qeydlərin müəllifi: Şahin Abdulla oğlu Mustafayev
Editor:Elmi redaktor: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Nurlan” NPM
Year:2004
Pages:87
ISBN:9952420004
File:PDF, 26.3 MB
Download:Click here

Lori vilayətinin icmal dəftəri. Ön söz, mətnin tərtibi, tərcümə və qeydlərin müəllifi: Ş. Mustafayev; Elmi redaktor: H. Məmmədov. Bakı: “Nurlan” NPM, 2004, 87 s. ISBN 9952420004


XVI yüzilliyin sonlarında Osmanlı–Səfəvi müharibəsi nəticəsində Güney Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan ərazilərinin böyük hissəsi Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil edilmişdir. Osmanlı məmurları yeni fəth olunmuş torpaqlar üzərində inzibati–ərazi bölgüsü, təhrir və qeydiyyat işləri aparmış, onların nəticələrini tərtib etdikləri müfəssəl icmal dəftərlərində əks etdirmişdilər. Günümüzə qədər gəlib çatmış bu sənədlərdən biri 1590–cı il Lori vilayətinin icmal dəftəridir. Əlyazması İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arxivində saxlanan bu dəftər Güney Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanın orta çağ tarixinə dair dəyərli və dəqiq qaynaqdır.