Qarabağnamələr. I kitab (2006)

Qarabağnamələr.  I kitab (2006) pdf

Qarabağnamələr. I kitab. Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi redaktoru: N. Axundov. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2006, 215 [1] s. ISBN 978-9952-34-068-6

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 47.3 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex

Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin, Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi–bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.