Qarabağnamələr. II kitab (2006)

Qarabağnamələr. II kitab (2006)

Qarabağnamələr. II kitab. Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi redaktoru: A. Fərzəliyev. Bakı: “Şərq–Qərb” nəşriyyatı, 2006, 288 s. ISBN 978-9952-34-069-3

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.87 Mb


➤Pulsuz yüklə: yandex

“Qarabağnamələr”in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi–bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.