Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında: Mikele Membre və Vinçenso Alessandri (2005)

Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında: Mikele Membre və Vinçenso Alessandri (2005)
Title:Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında (Mikele Membre və Vinçenso Alessandri)
Author:
Translator:Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında (Mikele Membre və Vinçenso Alessandri). [1993–cü il] İngilis dilində[ki nəşrində]n tərcümə, ön söz, giriş və şərhlər: O. Əfəndiyev
Editor:Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Təhsil” nəşriyyatı
Year:2005
Pages:112
ISBN:
File:PDF, 3.65 MB
Download:Click here
Venesiyalılar Şah I Təhmasibin sarayında (Mikele Membre və Vinçenso Alessandri). [1993–cü il] İngilis dilində[ki nəşrində]n tərcümə, ön söz, giriş və şərhlər: O. Əfəndiyev; Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tİ. Bakı: “Təhsil” nəşriyyatı, 2005, 112 s.

Kitabda Şah I Təhmasibin (1524-1576) sarayında olmuş Venesiya elçilərinin saray həyatı, qızılbaş əyanları, onların adət və ənənələri, dövlət idarəçıliyi, eləcə də XVI əsr Azərbaycan Səfəvilər dövləti və ona qonşu olan ölkələrin vəziyyəti haqqında dövrün digər mənbələrində rast gəlinməyən maraqlı və dolğun məlumatlar verilir.

Related posts:

REVVÂDÎLER
Hüseyin Ongan Arslan. Mîr Yahyâ Kazvînî’nin Lübbü’t-tevârîh’inde Erken İslam Tarihi (2021)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kübra Ceren Kurşun. Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs. Yüksek lisans tezi (2019)
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Kâzım Mirşan. Etrüskler: tarihleri, yazıları ve dilleri (1998)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb Et-Tevâri'hinde Akkoyunlularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Korkmaz, Kazım Paydaş. Yahya b. Abdullatif Kazvînî'nin Lübbü't-tevârîh adlı eserine göre Kara-...
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология (2002)
Richard Tapper. İran'ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin toplumsal ve politik tarihi (2004)
Sinan Kuneralp. Son dönem Osmanlı erkân ve ricali (1839-1922): prosopografik rehber (1999)
İsmail Metin. Osmanlının kanlı tarihi (1996)
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Əliyeva N. A. Əs-Səmaninin "Kitab əl-Ənsab" əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi (...
Əliyeva N. A. İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında (2014)
Əliyeva N. A. Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində (1999)
Əliyeva N. A. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz (2020)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Süleyman Göksu. Mehmed Hasîb Rûznâmesi: H. 1182 - 1195 / M. 1768 - 1781. Yüksek lisans tezi (1993)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Seher Arslan. el-Gırnâtî'nin el-Mu'rib adlı eserinin çevirisi. Yüksek lisans tezi (2014)