Anna Komnena. Alexiad: Malazgi̇rt’i̇n sonrası (1996)

Anna Kommena. Alexiad: Malazgi̇rt'i̇n sonrası (1996) pdf

Anna Komnena. Alexiad (Anadolu’da ve Balkan Yarımadasıʼnda İmparator Alexios Komnenos Dönemi’nin Tarihi): Malazgi̇rt’i̇n sonrası. [Rumca asıl metni, Fransızca ve İngilizce tercümerilerini kullanarak Türkçeye] Çeviren: Bilge Umar. İstanbul: İnkilâp Ki̇tabevi̇, 1996, 568 s. ISBN 975-10-1135-3

Dosya türü: PDF 
Dosya boyutu: 6.61 Mb


➤Bedava indir: yandex

Related posts:

RIDVÂN b. TUTUŞ
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Jean-Claude Cheynet. Bizans tarihi (2008)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Fuad Köprülü. Bizans müesseselerininin Osmanlı müesseselerine tesiri (1981)
Ali Sevim. Ünlü Selçuklu komutanları: Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur (1990)
Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)
Ali Sevim, Yaşar Yücel. Türkiye tarihi: fetih, Selçuklu ve beylikler dönemi (1989)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Шукуров Р. М. Тюрки в византийском мире, 1204-1461 (2017)
«Собрание историй» Маджму ат-таварих (1960)
Акеров Т. А. Маджму ат-Таварих как исторический источник (2017)
Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци (1968)
Pınar Özgün. Hazarlar (2013)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 2. Cilt (2003)
L. N. Gumilëv. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. 1. Cilt (2006)
L. N. Gumilëv. Hunlar (2005)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
A.C.S. Peacock. Early Seljūq History: A new interpretation (2010)
A.C.S. Peacock. Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu: Yeni Bir Yorum (2016)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)