Жан–Поль Ру. История Ирана и иранцев (2015)

Жан–Поль Ру. История Ирана и иранцев: от истоков до наших дней. Превод с французского: М. Ю. Некрасов; Научный редактор: А. Г. Юрченко. СанктПетербург: Издательство: «ЕВРАЗИЯ», 2015, 432 с. ISBN 9785918521069

Формат файла: PDF
Размер файла: 13.0 Мб

▶▶▶▶▶Скачать бесплатно◀◀◀◀◀

Related posts:

Yəzdi H. İ. Səfəvilər dövründə İran. Dissertasiya (2005)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
Jean-Paul Roux. Orta Asya: tarih ve uygarlık (2001)
Jean-Paul Roux. Orta Asya'da kutsal bitkiler ve hayvanlar (2005)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)
Jean-Paul Roux. Babur: Büyük Moğolların tarihi (2008)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Ervand Abrahamian. Modern İran Tarihi (2011)
Hamid Dabashi. İran: Kentlenmiş Halk (2008)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)