History of civilizations of Central Asia. Volume IV. Part II (2000)

History of civilizations of Central Asia. Volume IV. The age of achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part II: The achievements (2000) pdf

History of civilizations of Central Asia. Volume IV. The age of achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part II: The achievements (2000)

File format: PDF
File size: 21.0 Mb


➤Free Download: yandex

Related posts:

Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
el-Bîrûnî. Kıymetli taşlar ve metaller kitabı (2017)
Jean-Paul Roux. Orta Asya: tarih ve uygarlık (2001)
Мухаммад Наршахи. Исторiя Бухары (1897)