Раффи. Меликства Хамсы, 1600–1827 (1991)

Раффи. Меликства Хамсы, 1600–1827 (1991) pdf

Раффи. Меликства Хамсы (1600–1827): материалы для новой армянской истории. Перевод с армянского Л. М. Казаряна; Ответственный редактор и автор предисловия: Б. А. Улубабян; Редакторы: В. А. Габриелян, К. А. Карменян. Ереван: Издательство «Наири», 1991, 239 [1] стр. ISBN 5-550-00645-6

Формат файла: PDF
Размер файла: 1.09 Мб


Скачать бесплатно [PDF версию книги]: yandex

Related posts:

Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
İbişov S. Ə. Quba xanlığının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat). Dissertasiya (2007)
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı (2013)
Çingizoğlu Ə. Dəmirçihəsənli mahalı (2015)
Furūd Khusravī Chiyānah. Tārīkh-i īl-i Qarāpāpāq (H. 1389)
Томас де Ваал. Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (2005)
George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move into the South ...
A History of Qarabagh: an annotated translation of Mirza Jamal Javanshir Qarabaghi's Tarikh-e Qaraba...
Solakzade Mehmed Hemdemî. Solakzâde târihi (1880)
Süleyman Lokmacı. Solak-Zâde tarihi'nin tahlili ve metin tenkidi. Doktora tezi (2015)
Məmmədov A. B. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri (2008)
Xəlilov X. D. Qarabağın elat dünyası (1992)
Mustafayeva N. Ç. Cənubi Azərbaycan xanlıqları (1995)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Məmmədov N. R. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə (2005)
Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında (2019)
Gəncə hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli (2020)
Krüger Heiko. Der Berg-Karabach-Konflikt (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Описанiе Шекинской провинцiи, составленное въ 1819 году (1866)
Kollektiv. İrəvan xanlığı (2010)
Дневник Закария Акулисского (1939)
Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци (1968)