Richard N. Frye and Aydin M. Sayili. Turks in the Middle East before the Saljuqs (1943)

Richard N. Frye and Aydin M. Sayili. Turks in the Middle East before the Saljuqs (1943) pdf

Richard N. Frye and Aydin M. Sayili. Turks in the Middle East before the Saljuqs // Journal of the American Oriental Society. Vol. 63, No. 3. Published by American Oriental Society. — Jul.–Sep. 1943, pp. 194–207.

File format: PDF
File size: 2.87 Mb

➤Free Download: yandex

Note: In 1946 this article was translated into Turkish:

Aydın Sayılı ve Richard Frye. Selçuk’lardan evvel Orta Şark’ta Türkler // Belleten Dergisi. Cilt: X, Sayı: 37. Yayıncı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu. — 1946 Ocak, s. 97–131.

Related posts:

Mustafa Dehqan, Vural Genç. Kurdish Emirs in the 16th-Century Ruus Registers (2019)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)
Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме (2000)
Нурмухамедов М. К., Жданко Т. А., Камалов С. К. Каракалпаки (1971)
Yunus Oğuz. Eski Türkler üzerine araştırmalar ve Gumilev'in eleştirisi (2012)
Сулейменов О. О. Код слова: введение в Универсальный этимологический словарь «1001 слово» (2014)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2015)
Süleymenov O. O. Az-Ya (2007)
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab: Première partie (1969)
Mario Grignaschi. La Nihāyatu-l-'arab fī aḫbāri-l-Furs wa-l-'Arab et les Siyaru mulūki-l-'Aǧam du PS...
E. Denison Ross. The Early years of Shāh Isma'īl, founder of the Ṣafavī dynasty (1896)
el-Bîrûnî. Kıymetli taşlar ve metaller kitabı (2017)
Jean-Paul Roux. Orta Asya: tarih ve uygarlık (2001)
Мухаммад Наршахи. Исторiя Бухары (1897)
Nerşahî. Târîh-i Buhârâ (2013)
Jean-Paul Roux. Aksak Timur: İslamın kutsal savaşçısı (1994)