Süleymanov M. S. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən (2008)

Süleymanov M. S. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən (2008) pdf

Süleymanov M. S. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən. Elmi redaktorları: P. Q. Darabadi, T. Qaffarov. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2008, 398 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 5.25 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex

Oxucular üçün kitabın kağız nəşri haqqında bəzi qeydlərimiz: kitabın titul vərəqində yazılıb ki, cəmi 398 səhifədir, fəqət kitabın daxili səhifələnməsinə görə cəmi 407 səhifəsi, 406cı səhifədə təqdim edilən mündəricata görə isə ən azı 438 səhifəlik həcmi var. Əslində rəqəmsal versiya (PDF) kağız nəşrə tam uyğun olsa da qeyd etdiyimiz bu daxili səhifələnmə qarışıqlığından dolayı PDF üçün dəqiqləşdirici olaraq “kitabın mətni” qeydini əlavə etməyi düzgün hesab etdik.
    Əgər titul vərəqində və mündəricatda göstərilən fərqli səhifə saylarını nəzərə almadan kitabın daxili səhifələnməsini, yəni kitabın 407 səhifə olduğunu doğru qəbul etsək, o zaman mündəricat belə olmalıdır:

Giriş … 3

I fəsil: Erməni millətçiliyinin və təcavüzkarlığının mənbələri və mahiyyəti … 7
    1. Mənbələr və müəlliflər ermənilər haqqında … 7
    2. Qonşu xalqların məişətinə və tarixi abidələrinə qarşı törədilən erməni təcavüzləri … 40
    3. Tarixin erməni saxtakarlığı … 78
    4. Erməni kilsəsi … 142
     İstifadə olunmuş ədəbiyyat … 160

II fəsil: Şimali Azərbaycan ərazilərinin işğalında erməni vasitəçiliyi … 170
    1. Ermənilərin himayədar axtarışı … 170
    2. İsrail Ori və onun erməni sərgüzəştləri … 179
    3. I Pyotrun Qafqaz yürüşü və ermənilər … 220
    4. XVIII əsrin 2ci yarısında ermənilərin təcavüzkarlıq meylləri … 238
    5. Şimali Azərbaycan xanlıqlarının işğalında erməni amili … 282
    6. İbrahim xanın öldürülməsində ermənilərin iştirakı … 304
    7. V. Q. Mədətovun Azərbaycanda təcavüzkar fəaliyyəti … 317
    8. İşğalın sonu … 332
    9. X. Abovyanın təhrifləri və Həsən xan … 347
    10. Erməni vilayətinin təşkili … 366
    11. Ermənilərin Qarabağ və İrəvan xanlıqları ərazilərinə köçürülmələri … 376
    İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyat … 394

Mündəricat … 406

Related posts:

Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 2. cilt (2006)
Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Ufuk Erdem. Türk Ocağının kurucularından ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın önemli simalarından Doktor Fuat S...
Ivar Lassy. The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia. Dissertation (1916)
Muhammet Erat. Milli Mücadele Döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın faaliyetleri: 1919-1922. Doktora te...
Yalçın Murgul. Baku expedition of 1917-1918: a study of The Ottoman policy towards the caucasus. A m...
İbrahim Ethem Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan, 1918-1921 (2013)
Babek Cavanşir. Kaşkay Türklerinin tarihi. Yüksek lisans tezi (2001)
Mehmet Dağlar. Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576). Doktora tezi (2017)
Sedat Macit. Muhammed Muhsin Müstevfî'nin Zübdetü't Tevârîh'i. Yüksek lisans tezi (2017)
Robert G. Hoyland (ed). From Albania to Arrān (2020)
Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Тарих-и алам-ара-йи Амини (1987)
Roger Savory. Iran under the Safavids (1980)
Süleymanova S. Ə. XVIII əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində və iqtisadiyyatında Car-Tala icmalarının...
Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье (1911)
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiya (2007)
Arıklı E. C. Osmanlı hakimiyyəti dövründə Ərdəbil livası (1725-1730-cu illər). Dissertasiyanın avtor...
Alıyev H. A. Sumqayıt şəhərinin tarixi. Dissertasiya (2013)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə (2007)
Məmmədova İ. M. Lənkəran xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri. Dissertasiya (2005...
Məcidova L. Q. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri)...
İbişov S. Ə. Quba xanlığının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat). Dissertasiya (2007)
Kərəmi Q. H. Zəncan xanlığı. Dissertasiya (2016)
Məmmədov K. H. İslamaqədərki Azərbaycanda dini inanclar. Dissertasiya (1996)
Leonard Ramsden Hartill. Bir Ermeninin anılarında Azerbaycan olayları, 1918-1922 (1990)