A. Zeki Valîdî Togan (ed.). Bīrūnī’s picture of the world (1941)

A. Zeki Valîdî Togan (ed.). Bīrūnī's picture of the world (1941) pdf

Bīrūnī’s picture of the world. Edited by A. Zeki Valîdî Togan; Series: Memoirs of the Archaeological Survey of India, no. 53. [Delhi: publisher not identified, 1941,] IX+١٤٢+٨ p.

File format: PDF
File size: 4.01 Mb


➤Free Download: 
1) yandex

Notes: Preface in English, text [and added text preface: Sifat almaʻmūrā alā alBīrūnī] in Arabic; Geographical materials selected from “alQānūn alMasʻūdī (en. Canon Masudicus: an encyclopaedia of astronomical sciences)”, “Kitāb tahdīd nihāyāt alamākīn litaṣḥīḥ masāfāt almasākin (ar. كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن)”, “Kitāb aljamāhīr fī ma’rifat aljawāhir (ar. كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ; en. Beruni’s book on mineralogy)”, and “Kitāb aṣ-ṣaydana fī ăṭ–ṭibb (en. Book on pharmacy and materia medica)”.

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
el-Bîrûnî. Kıymetli taşlar ve metaller kitabı (2017)
Kolektif. Beyrunî’ye armağan (1974)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 5 (1999)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 4 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 3 (1991)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Bilginler (2008)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 2 (1987)
The history of al–Ṭabarī. Vol. 1 (1989)