Обращение грузии (1989)

Обращение грузии (1989) pdf

Обращение грузии. Перевод с древнегрузинского: Е. С. Такайшвили; Редактор: М. С. Чхартишвили; Комиссия по источникам истории грузии АН ГрузССР. Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 1989, 78 стр. ISBN 5-520-00413-7
 
Формат файла: PDF
Размер файла: 0.62 Мб


Скачать бесплатно [текст книги]: yandex

В настоящей книге переиздается русский перевод Е. С. Такайшвили важнейшего памятника древнегрузинской литературы «Обращения Картли/Мокцевай Картлисай (ka. მოქცევაი ქართლისაი)». Текст отредактирован, снабжен комментариями, научным аппаратом, исследованием, в котором в свете современных достижений грузинской исторической науки решены проблемы времени и конкретных условий возникновения данного памятника, выявлены его историографические особенности. Книга рассчитана на специалистов — историков и филологов, а также на широкий круг читателей..

Related posts:

Şahverdiyev Ə. Ə. Trabzon və Batum sülh konfranslarında Azərbaycan məsələsi. Dissertasiya (2004)
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri. Dissertasiya (2011)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Sibel Orhankazi. XVIII. yüzyılda Batum sancağı. Doktora tezi (2019)
Resul Turan. Çarlık Rusyası döneminde Batum vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2019)
Mustafa Tanrıverdi. Çarlık Rusyası döneminde Tiflis vilayeti (1878-1914). Doktora tezi (2016)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Бурнашев С. Д. Картина Грузии, или Описание политического состояния Царств Карталинского и Кахетинск...
Kartlis Tskhovreba (A History of Georgia): Chronicles (2014)
Картлис цховреба (История Грузии): летописный свод (2008)
Robert W. Thomson. Rewriting Caucasian history (1996)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)