Hinduşah Naxçıvani. Əs–Sihah əl–əcəmiyyə (1993)

Hinduşah Naxçıvani. Əs–Sihah əl–əcəmiyyə (1993)
Title:Əs–Sihah əl–əcəmiyyə
Author:Hinduşah Naxçıvani
Translator:
Editor:Giriş, elmi-tənqidi mətn, əlavə sözlük: C. Ə. Sadıqova, T. Ə. Ələsgərova; Məsul redaktorlar: Z. M. Bünyadov, V. İ. Aslanov
Language:Azerbaijani Turkic, Persian (Farsi)
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Şərq-Qərb” nəşriyyatı
Year:1993
Pages:336
ISBN:5565001129
File:PDF, 67.5 MB
Download:Click here

Annotasiya:
    Hinduşah Naxçıvani Azərbaycan mədəniyyəti tarixində – XIII əsrdə çoxcəhətli yaradıcılığa malik bir alim, şair və dövlət xadimi kimi tanınır. 
    Son dövrlərə qədər tədqiqatçıların diqqətindən yayınmış “əs–Sihah əl–əcəmiyyə” lüğəti Azərbaycan ərazisində, azərbaycanlı müəllif tərəfindən tərtib edilmiş, ilkin dövrlərdə dilimizin leksikası və nəsri haqqında məlumat verən qədim və hələlik yeganə abidə kimi diqqəti cəlb edir. Farsca–türkcə ikidilli lüğət olan “əs–Sihah əl–əcəmiyyə”də 5117 farsca sözün müqabili kimi verilmiş türk mənşəli sözlərin təxmini sayı 10.000–ə yaxındır. Azərbaycan və fars dillərinin leksikasının geniş şəkildə cəlb edilməsi baxımından hər iki xalqın leksikoqrafiyası tarixində ilk təşəbbüs kimi qeydə alınmalıdır.
    Tənqidi mətni Qərbi Berlin, Bratislava və Leninqrad Şərq əlyazmaları xəzinəsindən gətirilmiş əlyazma nüsxələri əsasında çapa hazırlanmışdır.