Rusya’nın Van ve Erzurum’daki Başkonsolosu Mayevski’nin hatıraları (2001)

Rusya'nın Van ve Erzurum'daki Başkonsolosu Mayevski'nin Hatıraları (2001)
Title:Rusya’nın Van ve Erzurum’daki Başkonsolosu Mayevski’nin hatıraları: Türklere Ermeni Mezalimi veya Ermenilerin Türklere Mezalimi
Author:[Vladimir Teofiloviç] Mayevski
Translator:[Rusça’dan Azerbaycan Türkçesi’ne çeviren: Neriman Hasanaliyev, Azerbaycan Türkçesi’nden] Türkiye Türkçesi’ne aktaran: Enver Uzun
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:Trabzon
Publisher:Türk Ocakları Trabzon Şubesi
Year:2001
Pages:35
ISBN:5565001226
File:PDF, 3.3 MB
Download:Click here
Büyük Ermenistan yaratmak düşüncesindeki Ermeni çeteleri kaba kuwet ve bin bir hile ile Azerbaycan’ın bir kısmı olan Dağlık Karabağ’ı ve oraya uzak yakın binlerce kilometre karelik Azerbaycan toprağını işgal etmişlerdir. Onlar gayelerine ulaşabilmek için iğrenç davranışlara el atmışlardır. Ermenistan’da yaşamakta olan bütün Azerbaycanlıları Hankendi, Şuşa ve Hocalı şehirlerinde ve diğer bir çok Azerbaycan şehrine ağır baskınlar yaparak evleri yakmış, şehir ve kasabaları darmadağın etmiş, bir çok insanı katletmişlerdir. Bu gün meydana gelmiş olan olayların temelinde geçmişteki olaylar vardır. Bu nedenle bu gün meydana gelmiş olan olaylara dikkatle bakmamız gerekmektedir. Bu vaziyet dünyada itibar kazanmış halkımız için gerekli ve zaruri bir durumdur. Bu nedenle Neriman Hasanaliyev’in “Rusya’nın Van ve Erzurum’daki Baş Konsolosu Mayevski’nin Hatıraları” Ermeni yalanlarına cevap vermesi bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu hatıralarda XX. asrın başlarında Türkiye’nin Kuzey doğu vilayetlerinde meydana gelen olaylar anlatılmıştır. Bu Ermeni teşkilatlarının Türkiye’nin arazi bütünlüğünü tehdit ettikleri, Türk halkına karşı amansız bir terör yaptıktarı bir devirdi. Hele 1887 yılında bir Kürt-Ermeni milliyetçisi olanlarca Cenevre’de Hınçak (Çan sesi) adlı bir parti oluşturarak esasen Türkiye topraklan üzerinde Ermenistan devleti yaratmak gayesini gütmüşlerdir. Onlar böylece kendilerinin zararlı milletçi ideallerini yaymakla meşgul oluyorlardı. 1890 yılında Tiflis’te Taşnaktsutyun (İttifak) adlı katı burjuva milletçisi bir parti oluşturuldu. Taşnaktsutyun Türkiye ve Rusya Ermenilerinin “Büyük Ermenistan” yaratılması gibi sersem idealleri ileri sürmüştüler. Taşnaktsutyun Ermeni halkı arasında Ermeni milliyetçiliğini ateşli bir hale getirmeye, başka milletlerde Türklere karşı düşmancılık hissi uyandırmaya çalışıyordu. Ermeni milliyetçileri 1894-1895-1896 yıllarında Türkiye’nin Sason ve diğer illerinde fitnekar davranışlar sergilediler. Mayevski’nin hatıralarından meydana gelmiş olan milli kırgınların yaratıcısı Ermeni milletçileri ve Rusya’dan gitmiş olan Ermenilerin olduğu anlaşılmaktadır.

Related posts:

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm [1951] (2010)
Qarayev E. T. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən, XVII yüzilliyin sonu - XIX yüzilliyin ortal...
Özcan Çiftçi. Karapapak Türklerinin tarihi, gelenek ve görenekleri. Yüksek lisans tezi (2015)
Akram Nejabati. Osmanlı hakimiyetinde Hemedân (1724-1732). Doktora tezi (2014)
Hazel Işılgan. Sâsâniler döneminde Persarmenia. Yüksek lisans tezi (2021)
Cengiz Mürselov. İslâmî dönemde Şirvan tarihi (hicri ilk üç asır). Yüksek lisans tezi (2007)
Azad Dedeoğlu. Sürgün kıskacında Ahıska Türkleri (2022)
Qarayev E. T. İrəvan xanlığı, 1747-1828 (2010)
Azad Dedeoğlu. Ahıska bölgesinde Kıpçakların tarihi (XI-XVI. yüzyıllar arası). Doktora tezi (2018)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı. Fotoğraflarla Atatürk (2015)
Falih Rıfkı Atay. Atatürk'ün bana anlattıkları: Mustafa Kemal'in ağzından Vahdettin (2006)
Бакиханов А.-К.-А. Гюлистан-Ирам (1926)
J. M. Roberts. The new Penguin history of the world (2007)
J. M. Roberts. The Penguin history of Europe (1997)
J. M. Roberts. Avrupa tarihi (2015)
Bizans kısa kronikleri (Chronica byzantina breviora): Osmanlı tarihinin Bizanslı tanıkları (2013)
Hans Wilhelm Haussig. Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker (1954)
Hans Wilhelm Haussig. Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren (1956)
Fahrettin Kırzıoğlu. Kars-Arpaçayı boyları eski merkezi Anı şehri tarihi, 1018-1236 (1982)
Gusan Askerov. Borçalı bölgesi (VII-XX. yüzyıllar). Yüksek lisans tezi (2020)
Mehmet Hüseyin Uray. Borçalı ve Kazak'ın sosyo-ekonomik yapısı (1728 tarihli Tiflis mufassal defteri...
Sabina Asanova. Azerbaycan'dan Orta Asya'ya sürülen Azeri Türkleri (1937-1938). Yüksek lisans tezi (...
Zəngəzur qəzasının kameral təsviri. 1874-cü il (2021)
Тупцокова Л. К., Хапизов Ш. М. Сведения о дагестанцах в исторической хронике Папуны Орбелиани «Вести...
Ali Kafkasyalı. Karapapak Türkleri (2013)
Hacıyev F. V. Qarapapaqlar və onların XIX əsr hərb tarixi (2005)
Rahmi Apak. İstiklâl Savaşında Garp Cephesi nasıl kuruldu (1990)
Münşe'ât-ı 'Atîk
Дарабади П. Г. Военно-политическая история Азербайджана, 1917-1920 годы (2013)
Mehman Ağayev. Milli mücadele yıllarında Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri. Doktora tezi (2006)