Qara məcmuə: Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’irləri, sözləri, öyüdləri və mənqəbələri (1386)

Qara məcmuə: Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’irləri, sözləri, öyüdləri və mənqəbələri (1386)
Title:Qara məcmuə (Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’irləri, sözləri, öyüdləri və mənqəbələri). II nəşr
Author:
Translator:
Editor:Tərtib edən: Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Təbriz
Publisher:“Əxtər” nəşriyyatı
Year:1386 [2007/8]
Pages:373
ISBN:9789645171115
File:PDF, 3.29 MB
Download:Click here
Qara məcmuə (Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’irləri, sözləri, öyüdləri və mənqəbələri). Tərtib edən: Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq. II nəşr. Təbriz: “Əxtər” nəşriyyatı, 1386 [2007/8], 373 s. ISBN 9789645171115
قارا مجموعه (شيخ صفي الدين اردبيلي نين شعرلر، سؤزلر، اؤيودلر و منقب هلري). تدوين كننده: دكتر حسين محمدزاده صديق. چاپ ۲. تبريز:  نشر اختر، ۱۳۸۶، ۳۷۳ ص.

Related posts:

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Abdüllatif Kazvinî. Safevî tarihi (2011)
Ali Karamustafa. Who were the Türkmen of Ottoman and Safavid lands? An overlooked early modern ident...
Eralp Erdoğan. Safevi Devleti'nin askeri teşkilatı. Doktora tezi (2015)
Sertaç Sarıçiçek. Safeviler döneminde İran'da Avşarlar. Yüksek lisans tezi (2016)
Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Ahmet Keven. Yavuz Sultan Selim dönemi: Anadolu'da Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar. Yüksek lisans tezi (2...
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Ömer Kucak. Zafernâme (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad). Yüksek lisans tezi (2007)
Turgay Koçak. Osmanlı-Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578-1590. Yüksek li...
Pınar Koçyiğit. Resimli bir Osmanlı gazânâmesi: Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) ve Nusretnâme'si ...
Yalçın Büyükyıldırım. Çaldıran Savaşı ve Anadolu Alevileri üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi (...
Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş'un "Zafername-i Sultan Murad Han" adlı eserinin transk...
Mustafa Karanfil. Harimi'nin Zafername ve Gonca'sına göre Özdemiroğlu Osman Paşa. Yüksek lisans tezi...
Աբրահամ Երևանցի. Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թ. (1938)
Mehmet Münir Aktepe. 1720-1724 Osmanlı-İran münâsebetleri ve silâhşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revân f...
Աբրահամ Կրետացի. Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից (1870)
Աբրահամ Կրետացի. Պատմութիւն Անցից: Առարկութիւն ընդդէմ ախտացելոց յախտս մանիքական մոլութեան (1796)
The chronicle of Abraham of Crete: Patmutʿiwn of Katʿoghikos Abraham Kretatsʿi (1999)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Solakzade Mehmed Hemdemî. Solakzâde târihi (1880)