İlyasoğlu Mercimek Ahmed. Kabusnâme. 1. Cilt (trs)

Keykâvus – Mercimek Ahmet. Kâbusname. 1. Cilt (trs) 

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 6.71 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Mega ?

Önsöz’den:

Mercimek Ahmet’in Farsça’dan dilimize çevirdiği Kâbusname, Emîr Unsurü’l–Maâlî Keykâvus  b.  İskender b. Kâbus b. Verşmgîr b. Ziyâr tarafından yazılmıştır. Yazar kitabını, “Peygamber hicretinin dört yüz yetmiş beşinci yılında” (M. 1082) düzenlediğini söylemektedir. Bu sebeple kimi kaynaklarda geçen (Düvel–i İslâmiye) ve uzun süre H. 462 olarak bilinen ölüm tarihinin yalnış olduğu açıktır. Nitekim kitabın bitiş tarihi olarak gösterilen H. 475 bütün Farsça nüshalarda mevcuttur. Ama yazarının hayatı hakkında, kendisinin kitapta verdiği kimi bilgilerden başka bir şey bilmiyoruz.

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
XV'inci Asır Tarihçisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939)
Alan Palmer. 1853–1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (1999)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Alaaddin Ata Melik Cüveynî. Tarih–i cihan güşa (2013)
'Ala–ad–Din 'Ata–Malik Juvaini. The history of the world conqueror. Vol. II (1958)
'Ala–ad–Din 'Ata–Malik Juvaini. The history of the world conqueror. Vol. I (1958)
Ата–Мелик Джувейни. Чингисхан: история завоевателя мира (2004)