The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol periods (2007)

The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol periods (2007)

File format: PDF
File size: 74.9 Mb

▶▶▶▶▶Free download◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Related posts:

Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Onullahi S. M. Erməni milllətçiləri və İran (2002)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Altan Çetin. Yahya Kazvinî'nin Lubb et-Tevârih’inde Selçuklularla alâkalı bilgiler (2007)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
Morris Rossabi. Khubilai Khan: his life and times (2009)
Morris Rossabi. Kubilay Han: yaşamı ve dönemi (2015)
Ali Sevim. Ünlü Selçuklu komutanları: Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur (1990)
Ali Sevim. Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1990)
Ali Sevim, Yaşar Yücel. Türkiye tarihi: fetih, Selçuklu ve beylikler dönemi (1989)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. II (1723)
Cherefeddin Ali. The history of Timur-Bec. Vol. I (1723)
Bertold Spuler. Die Mongolen in Iran (1955)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 5-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 4-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 3-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 2-ші том (2018)
Рашид ад-дин Фазлуллах Хамадани. Жамиғ ат-тауарих: тарихтар жинағы. 1-ші том (2018)
George Vernadsky. The Mongols and Russia (1959)
George Vernadsky. Moğollar ve Ruslar (2007)
Əli Əbdi bəy Şirazi: ... türk Hülakü xanın hökmü ilə ...
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)