Aydın Sayılı. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp (1991)

Aydın Sayılı. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp (1991)
Title:Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp. 3. Baskı
Author:Aydın Sayılı
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:AKDTYK AKM yayını – sayı: 47
Place:Ankara
Publisher:TTK Basımevi
Year:1991
Pages:VIII, 510, [16]
ISBN:9751603021
File:PDF, 8.23 MB
Download:Click here
Önsöz’den:
    Bu kitap Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde eskiçağ üzerine verdiğim bir dersin ilk yarısının genişletilmesinden doğmuştur. Bu itibarla, genellikle aydın okuyucularımızı muhatap kabul etmekten başka, ilim tarihi öğrencileri de göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Günümüz ileri uygarlığı en eski başlangıçlarına ve menşelerine doğru izlendiğinde, yeni araştırmaların ışığında, Sumerlilerin yerinin büyük öneminin gittikçe daha belirginleştiği görülmektedir. Sumerlilerin dilleri Türkçe ile bazı benzerlikler gösterdiğine göre, bunun bizi bir millet olarak ilgilendirmesi tabiidir.
    Sumerlilerin günümüz medeniyetini mümkün kılan özlü faaliyetleri arasında, ilmi düşüncenin ilk oluşumunda oynadıkları rollerin de merkezi bir önem taşıdığında şüphe olmasa gerektir. Sumerlilerde ve genellikle Mısır ve Mezopotamya’da ilmin gösterdiği gelişmelerin pek büyük bir tarihi önem taşıdığı sarih bir şekilde görülmektedir. Halbuki Türkçemizde bu konuda kılavuzluk edecek bir kitaba sahip bulunmamaktayız. Eldeki kitabın bu boşluğun kapatılmasında yardımcı olacağı ve eskiçağ tarihçilerimiz için, çağları ilmiyle ilgilendikleri nisbette, konuya bir giriş vazifesi göreceği umulmaktadır.

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)