Казаков Е. П. Культура ранней Волжской Болгарии: этапы этнокультурной истории (1992)

Казаков Е. П. Культура ранней Волжской Болгарии: этапы этнокультурной истории (1992)

Формат файла: PDF
Размер файла: 11.3 Мб

▶▶▶▶▶Скачать бесплатно◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Оглавление

Введение. — 3

Глава I. Источники и историография. — 9
1. Письменные источники. — 9
2. Археологические источники. — 12
3. Историография. — 17

Глава II. Археологические памятники ранней Волжской Болгарии первого этапа. — 33
1. Болгаросалтовские памятники первого этапа. — 34
    Погребальный обряд. — 34
    Вещевой инвентарь.. — 42
2. Прикамско
приуральские памятники первого этапа. — 58
    Погребальный обряд. — 58
    Вещевой инвентарь. — 62

Глава III. Археологические памятники ранней Волжской Болгарии второго этапа. — 87
    Погребальный обряд. — 87
    Вещевой инвентарь. — 108

Глава IV. Этнокультурные компоненты ранней Волжской Болгарии. — 230
1. К вопросу об участии именьковского населения в формировании культуры волжских болгар. — 231
2. О финском компоненте в культуре ранней Волжской Болгарии. — 232
3. Болгаро-салтовский компонент в культуре ранней Волжской Болгарии. — 234
4. Кушнаренковский компонент. — 242
5. Ломоватовский и поломский компоненты. — 245

Глава V. Проблема формирования общеболгарской культуры. — 255
1. Взаимодействие этнокультурных компонентов ранней Волжской Болгарии на III этапах. — 255
2. К вопросу об общей хронологии памятников ранней Волжской Болгарии. — 272
3. Ранние постоянные поселения волжских болгар и их датировка. — 298
4. Инновации в культуре болгар второй половины X — начала XI в. — 311

Заключение. — 323
Список сокращений. — 332

Related posts:

Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Joachim Werner. Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren (1984)
Xəlil A. S. Əski türk savlarının semiotikası (2006)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Камалов А. К. Древние уйгуры: VIII—IX вв. (2001)
Камалов А. К. Тюрки и иранцы в Танской империи (2017)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. I. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Abdullah Battal–Taymas. Kazan Türkleri (1966)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Ата–Мелик Джувейни. Чингисхан: история завоевателя мира (2004)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Askerler (2007)