Марр Ю. Н., Чайкин К. И. Хакани–Незами–Руставели. Выпуск I (1935)

Марр Ю. Н., Чайкин К. И. Хакани–Незами–Руставели. Выпуск I (1935)

Формат файла: PDF
Размер файла: 1.12 Мб

▶▶▶▶▶Скачать бесплатно◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Содержание 1. Ю. Н. Mapр. Предисловие ……… 5
2. Ю. Н. Марр. К вопросу о позднейших толкованиях Хакани ……… 7
3. К. И. Чайкин. К установлению некоторых дат биографии Хакани ……… 15
4. П. П. Добронравии. Одновременное расположение семи светил в знаке Весов в XII в. ……… 33
5. Мусульманские династии, правившие на Кавказе в XII—XIII вв. 

        К. И. Чайкин. Ильдегизиды, Аксонкориды и Мангуджакиды  ……… 35
6. К. И. Чайкин. Вамек и Азра ……… 41

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)