Марр Ю. Н., Чайкин К. И. Хакани–Незами–Руставели. Выпуск II (1966)

Марр Ю. Н., Чайкин К. И. Хакани–Незами–Руставели. Выпуск II (1966)

Формат файла: PDF
Размер файла: 10.3 Мб

▶▶▶▶▶Скачать бесплатно◀◀◀◀◀ ? Yandex ? 

Аннотация: В сборнике помещены письма и статьи, в которых затронуты важнейшие вопросы в связи с изучением творчества трех крупнейших поэтов Закавказья: Хакани, Незами и Руставели. Кроме того рассматривается ряд проблем классической персидско–таджикской литературы (о ренессансе, о связи с западной литературой и др.).
Содержание От составителей ……… I Письма ……… 1 Перевод и статьи ……… 125     Предварительный перевод ……… 127     Комментарии ……… 143     О происхождении матери Хакани ……… 151     Рассуждение о матери Хакани ……… 152     Основные положения сообщения и некоторые факты, которые нужно знать для понимания оды ……… 154     Сообщение о ходе работ над одой Хакани посвященной Андронику Комнену ……… 157     К датировке оды Хакани, обращенной к Комнену ……… 162 Примечания ……… 166 Указатели и сокращения ……… 194

Related posts:

Lukyanova A. Sabir yaradıcılığının əsas nöqtələri (2002)
Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Ата–Мелик Джувейни. Чингисхан: история завоевателя мира (2004)
Carl Gustav Jung. Kırmızı Kitap (2015)
Elon Musk: Geleceği İnşa Eden Adam (2017)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)
Dimitri Gutas. İbn Sînâ'nın Mirası (2004)
Mahmudov Y. M. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan (2012)
Şerafettin Turan. Atatürk ve Ulusal Dil (1998)
Хамидуллин Б. Л. Хазары и их вассалы глазами современников (2014)
Ali Çimen. Tarihi Değiştiren Liderler (2014)