Aknerli Grigor. Moğol Tarihi (1954)

Aknerli Grigor. Moğol Tarihi. Çeviren: Hrant D. Andreasyan. İstanbul:  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1954, X+56 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 3.57 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀ ? Yandex ?

Sitemizden tanıtım: Aknerli Grigor (Ermenice: Գրիգոր Ակներցի; d. 1250 — ö. 1335) Kilikya doğumlu Ermeni keşiş ve müverrihtir. Paylaştığımız eserin özgün ismi “Okçu Milletin Tarihi/History of the Nation of the Archers/Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց” adını taşıyor, eserin bilinen diğer ismi “Tatar Tarihi/Պատմութիւն թաթարաց”dir. 1229–1273 arası Tatar fütuhatından bahs eden eserin Ermenice özgün metni ilk kez Sankt–Peterburg’da 1870’de basılmıştır. Şu eserin sitemizde bir de Kerope Patkanyan tarafından Rusçaya çevirmesini bulacaksınız.

Related posts:

Ahmet Altungök. IV. ve VIII. yüzyıllar arası Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri. Yüksek lisans te...
Patrick Wing. Jalayirids: Dynastic State Formation in the Mongol Middle East (2016)
Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Ahmet Özdal. Türklerin savaş sanatı (2008)
Erhan Ateş. XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar. Yüksek lisans tezi (2015)
Charles J. Halperin. Russia and the Mongols (2007)
Yaḥyā ibn ʻAbd al-Laṭīf al-Qazvīnī. Lubb al-tawārīkh (H. 1314)
Cihan Gençtürk. Lubb et-Tevârîh’te Harezmşâhlar’a dair bilgiler (2019)
Yücel Öztürk. Osmanlı hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (2000)
Barış Aydın. Âdilşâhîler Hanlığı ve Yusuf Adil Han (1489-1689). Yüksek lisans tezi (2019)
Ahmet Annaberdiyev. İran Türkmenleri (1881-2001). Doktora tezi (2006)
İsmail Hakkı Işık. Sekeller (Etnik köken, tarih ve kültürleri). Yüksek lisans tezi (2019)
Ömer Faruk Öztürk. İbn Fadlân (er-Risâle), el-Gırnâtî (Tuhfetu'l Elbâb ve Nuhbetu'l A'câb), İbn Havk...
Fatih Sabuncu. Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî'nin Seyahatnamesi (giriş-tercüme-indeks). Yüksek lisans...
Ochirpurev Duger. Tevârih-i Güzide–Nusret Nâme'nin Türk-Moğol tarihi açısından değerlendirilmesi. Do...
Şengül Kütük. İslam öncesi dönemde Çin sınırlarında ve içindeki Türk göç hareketleri. Yüksek lisans ...
Fatih Çiftçi. Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhetû'l-Kulûb adlı Farsça eserine göre Moğollar Devrinde Azer...
Ekrem Memiş. Troya ve Troyalılar: Troyalılar Türk müdür ? (2005)
Букшпан А. С. К истории древних тюркских государственных образований (1928)
Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi. Ravzatü'l-ebrâr el-mübeyyen bi hakāiki'l-ahbâr (H. 1248)
Nurdan Çimen. Abdülaziz Karaçelebi-zâde'nin Tarih-i Ravzatü'l-Ebrar'ı, metin-tahlili. Yüksek lisans ...
Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak: I. Petros di Sarkis Gilanentz'in kronolojisi, II. Nadi...
Армянская анонимная хроника 1722-1736 гг. (1988)
Гарустович Г. Н., Иванов В. А. Печенеги и огузы в евразийских степях (2001)
Atlas historique, ou nouvelle introduction a l'histoire, à la chronologie & à la geographie ancienne...
Zeki Velidi Togan. Başkurtların tarihi (2003)
Zekeriya Kitapçı. Kuzey Türk kavimleri arasında İslâmiyet: Hazarlar, Burtaşlar, Bulgarlar, Başkurtla...
Yehoshua Frenkel. The Turkic peoples in medieval Arabic writings (2015)
Гумилев Л. Н. Древние тюрки (1967)
Гумилёв Л. Н. Открытие Хазарии (1966)