Mehmet Fuad Köprülü. Türk Edebiyatı Tarihi (1980)

Mehmet Fuad Köprülü. Türk Edebiyatı Tarihi (1980)
Title:Türk edebiyatı tarihi. 2. Basım
Author:Mehmet Fuad Köprülü
Translator:
Editor:Gerekli sadeleştirmeler ve notlar ilavesiyle yayımlayanlar: Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Ötüken Neşriyat
Year:1980
Pages:XXIV, 437
ISBN:
File:PDF, 57.3 MB
Download:Click here
Not: İlk kez 1926 yılında basıldı (İstanbul: Milli matbaa)

Related posts:

Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta as...
Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)
Akatow Baýram. Gadymy türkmen edebiýaty. Orta asyrlar, X-XVII (2010)
Oliver Sacks. Karısını şapka sanan adam (2001)
James Grippando. Tuzak (2016)
Arthur Hailey. Tefeciler (1975)
Umberto Eco. Efsanevi yerlerin tarihi (2015)
Howard Pyle. Robin Hood (2005)
Hacıyeva A. A. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində təzkirələrin rolu (2008)
Kollektiv. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr toplusu (2009)
"Koroğlu" dastanı: Əli Kamali arxivindəki variantlar (2009)
Xəlilli X. D. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü v...
Koroğlu dastanı (1994)
Ömer Köprülü. Osmanlı devletinde Köprülüler (1943)
Mahmûd-ı Şebüsterî. Gülşen-i râz (2011)
Köprülüzadə M. F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər (1996)
Orhan F. Köprülü. Fuad Köprülü (1987)
Fuad Köprülü. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu (1991)
Wilhelm Barthold. İslâm medeniyeti tarihi (1984)
Fuad Köprülü. Bizans müesseselerininin Osmanlı müesseselerine tesiri (1981)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Armenian-Qypchaq Psalter written by deacon Lussig from Lviv, 1575/1580 (2001)
Jack London. Âdem'den önce (2019)
Platon. Mektuplar (2015)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Cahanşah Həqiqi. Şeirlər (2006)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (2005)
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)
Falih Rıfkı Atay. Zeytindağı (2008)
Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)